Broneerimine

Mängutuba Liinebert ootab Teid sün­ni­päevi ja teisi lõbusaid koos­vii­bi­misi tähistama:

* Esmas­päev – reede päe­va­sel ajal kok­ku­lep­pel, Teile sobi­val ajal või õhtul ala­tes kl. 17.00

Sün­ni­päe­vaks ette­val­mis­tama ootame 15 min. enne peo algust.

Mängutoas Liinebert on bro­nee­rin­gu­tasu 30 eurot, mis arves­ta­takse lõpp­sum­mast maha. Ette­maksu palume tasuda hil­je­malt 3 päeva jook­sul pärast aja bro­nee­ri­mist. Bro­nee­ring kin­ni­ta­takse lõp­li­kult peale bro­nee­rin­gu­tasu lae­ku­mist ning kantakse seejärel hiljemalt 1 tööpäeva jooksul broneeringukalendrisse. Bro­nee­rin­gu­tasu mit­te­lae­ku­misel kolme päeva jook­sul vabas­ta­takse eelb­ro­nee­ri­tud aeg uutele soovijatele. Bro­nee­rin­gu­tasu palume kanda Liinebert OÜ arveldusarvele  EE642200221060871249, Swed­bank. Sel­gi­tusse mär­kige sün­ni­päe­va­lapse ees­nimi, vanus, peo toi­mu­mise kuu­päev ja kel­la­aeg (nt. Liine 6 a, 27.03, kell  13 – 16).

NB! Bro­nee­ringutasu ei tagas­tata, kuid seda on või­ma­lik kasu­tada käes­oleva või järg­mise aasta jooksul.

Lõpp­summa maks­takse enne üri­tuse toi­mu­mist kas koha­peal sula­ra­has või eel­ne­valt ülekandega, märkides selgitusse lõppsumma, sün­ni­päe­va­lapse ees­nimi, vanus, peo toi­mu­mise kuu­päev ja kel­la­aeg (nt. lõppsumma, Liine, 6 a, 27.03, kell  13 – 16).Loo­mu­li­kult võite tasuda üri­tuse eest kogu summa ka ühe­kordse üle­kan­dega. Kui Te olete tasu­nud lõpp­summa vahe­tult enne sün­ni­päe­va­peo toi­mu­mist (nt. paar tundi enne üri­tuse toi­mu­mist) või reede pärast kella 16:00, siis on vaja­lik mak­se­kor­ral­duse väljatrükk.

Sün­ni­päeva aegu saate bro­nee­rida meili teel info@liinebert.ee, helistades 55594684 või kirjutades meie facebook’i lehe postkasti.